GALERIA FOTO
 • - w centrum Miêdzyzdrojów, ul. Zwyciêstwa 13
  (róg Krasickiego, w kierunku na Wise³kê,
  100 m za rondem)
 • - 200 m od pla¿y i molo
 • zapraszamy do korzystania z naszych us³ug

 • - od pocz¹tku maja do po³owy paŸdziernika
 • w pe³nym zakresie /noclegi + wy¿ywienie/
 • - od paŸdziernika do kwietnia /noclegi/

proponujemy tanie pobyty wypoczynkowe w cenie 100-140 zl;
za 1 dobęe z wy¿ywieniem (ewentualnie noclegi w cenie 50-70 zł}) dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych i rodzin, wczasy,
kolonie, wycieczki, “zielone szko³y”, pobyty o dowolnej d³ugoœci

 • - cztery budynki wczasowe w odleg³oœci 20 m od siebie (mo¿liwoœæ parkowania)
 • - pokoje 1-4 osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym,
 • - pokoje wyposa¿one s¹ w sprzêt RTV - telewizja kablowa, ok. 80 programów ,wi-fi oraz sprzêt pla¿owy (parawany, le¿aki itp.),
 • - na miejscu znajduje siê jadalnia oferuj¹ca pe³ne wy¿ywienie (œniadania, obiady, kolacje),
 • - gwarantujemy wyœmienit¹ kuchniê, mi³¹ atmosferê, profesjonaln¹ obsługê.
 • - Osrodek otrzymał wsparcie z Tarczy Antykryzysowej PFR w 2021r.
 • - pensjonat (segment) ul. Orla 4 "£"
 • - 150 m od morza
 • - pokoje z ³azienkami, RTV, sprzêt pla¿owy
 • - cena 50-70 z³ za nocleg
 • rezerwacja tel. (91) 32-80-069

Kontakt e-mail

Copyright © 2017 ABAKUS